21 Feb
یک ارزیابی از نقش برون سپاری در مطالعه مورد�%

ارسال شده توسط مدیر

ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی - دانشگاه شاهدسپاری در شرکت پاالیش نفت تبریز مورد مطالعهه و. بررسی قرار گرفته . برون. سپاری. ) Outsourcing. (. یک از این راهبردها اسرت. که م. تواند از طریق کاهش و کنیرل هزینه. هرای ممیارات . مورد مطالعه و بررس قرار دهد . واقعات از ... روابط ماان نقش. ها ناز یک.یک ارزیابی از نقش برون سپاری در مطالعه مورد�%,اندازه سازی بخش دولتی: راهبرد برون سپاری - پرتال جامع علوم انسانیادبیات مرتبط با برون سپاری به عنوان یک خط مشی تغییر در بخش دولتی،. ابعاد موضوع را .. گروه مشاوره بوستن در مطالعه ۱۰۰ شرکت که تجرية. گستردهای در . زمانی مورد لحاظ قرار میدهد که عملکرد درون سازمانی در یک زمینه خاص پایینتر از. و عملکرد . ارزشیابی مخاطرات و مزایای برون سپاری فعالیتهایی است که برای واگذاری به بیرون از.ﺳﭙﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﺗﺨﺎذﭘﺎﯾﯿﺰ. 1392. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻊ،. ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮل،.

نقل قول

نظرات دریک ارزیابی از نقش برون سپاری در مطالعه مورد�%

ﻫﺎ ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮون ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛ - بهبود مدیریت

18 آوريل 2015 . ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﻮ ﺑﯿﻮزي در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در آن دو ﮐﻠﯿﺪ واژه ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. 1 ... ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري.

مقاله ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT: مطالعه .

برون سپاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشی است که امروزه توسط سازمان ه ای پیشرفته . ریسک براساس چارچوب و فاکتورهای ریسک ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار . نتایج این مطالعه تغییرات سطح ریسک را در قالب یک نمودار نشان داده و به ما به اندازه . بررسی نقش مدیریت ریسک د رتدارکات پروژه های عمرانی مطالعه موردی پروژه های.

مقالات ISI برون سپاری : 243 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه . یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم ... A systematic literature review and critical assessment of model-driven.

؛ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮون ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺗ

15 ژانويه 2011 . ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ. ؛. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ. ﻫﺎدي اﮐﺮﻣﯽ. *1. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و .. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻫﻤﻪ. ﮔﯿﺮ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ... ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺶ. ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات و.

برون سپاری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اما تاکنون موضوع برون سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته . بررسی تاثیر برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو بر عملکرد سازمان امور . بر انتخاب پیمانکاران به منظور برون‌سپاری فعالیت‌ها (مطالعه موردی دفتر فناوری . یک بخش خاص از مراحل پنجگانه برون سپاری (شامل تعیین فعالیتهای قابل برون.

ﺳﭙﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﺗﺨﺎذ

ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1392. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﺳﺎزﻣﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻊ،. ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮل،.

؛ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮون ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺗ

15 ژانويه 2011 . ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ. ؛. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ. ﻫﺎدي اﮐﺮﻣﯽ. *1. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و .. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻫﻤﻪ. ﮔﯿﺮ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ... ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺶ. ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات و.

برون‌سپاری خدمات بیمارستانی: درس های یک تجربه

این مطالعه. ، یک مطالعه کیفی بود که داده. های آن با بررسی اسناد )قراردادهای( بیمارستان. های دانشگگاه عوگوم .. خصوصی در نقش ارایه دهنده خدمات ظاهر شده و. به کارایی فنی . برون. سپاری خدمات. سالمت نه تنها در مورد خدمات. پشتیبانی مانند. ا. نژری، تغذیه.

برون سپاری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رابطه‌سنجی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری با نگرش راهبردی؛ مورد مطالعه: خدمات . تحلیل و بررسی برون سپاری فرآیندهای مرتبط با منابع انسانی درشرکت های قطعه .. ما نقش ریسک ها و مزایای درک شده ی مدیران ارشد شرکتهای بیمه را بعنوان یک شاخص.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

12, 12, بررسی تاثیر فشارهای شغلی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی در بین . 28, 28, بررسی ساختار کانال توزیع جوجه یک روزه گوشتی در صنعت مرغداری در . 46, 46, تخمین توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعات:استان همدان, حسین .. 369, 369, تحلیل تاثیر برون سپاری بر عملکرد ودرک از تاثیر آن بر تمایل به تداوم برون.

ارزیابی و تحلیل اثرات برون سپاری نظام سالمت بر . - سازمان بیمه سلامت

1 فوریه 2018 . ارزیابی و تحلیل اثرات برون سپاری نظام سالمت بر عملکرد. سازمان بیمه .. هﺎي ﮐمی و ﮐﯿفی بر ﺳﺎزمﺎن تﺎﺛﯿر ﮔذار بﺎشد. ... این دو،ﻓعﺎلﯿﺖ مﻮرد ﻧظربراي واﮔذاري اﺳﺖ. .. پس از مطﺎلعه هﺎي ﻧظري ابﺘدا شﺎﺧص هﺎي به دﺳﺖ آمده ﺳﻨﺠﺶ شدﻧد و ﺳﭙس بﺎ تحلﯿﻞ.

یک ارزیابی از نقش برون سپاری در مطالعه مورد�%,

ارزیابی و اولویت بندی برونسپاری فرآیندهای کاری مالیات ستانی در .

20 ژوئن 2011 . ارزﻳﺎﺑﻲ و. اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻫﺎي. ﻛﺎري. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺘﺎﻧﻲ. در. ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﺑﺎ روﻳﻜﺮد .. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ. ﺑﺮون . ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ. آﻓﺮ .. در ﻣﻮرد. ﻳﻚ. ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﻜﺎر. ﻣﻲ. رود . روش. دﻟﻔﻲ. ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺗﻜﺮاري. ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري در ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ - وزارت راه و شهرسازی

2 فوریه 2017 . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ. دﻫﻨﺪه ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ﻓﻨـﺎوري، ﻧـﺮم. اﻓﺰارﻫـﺎي ... ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. در زﻧﺠﻴﺮه ارزش. ﺧﻮدرو. ﻓﻮاﻳـﺪ و ﻣﺰاﻳـﺎي. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ............ . .. ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻣﻮرد آن در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ. ،. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. از. دﻳﺪﮔﺎه اﺑﻌﺎد ﻛﻠﻲ .. ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش واﮔﺬاري ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از.

ﺧﺪﻣﺎت ي ﺳﭙﺎر ﺑﺮون ﺗﻮﻓﻴﻖ در اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺮ ﻴﺮ ﺛﺄﺗ ﻓﻨﺎوري

9 مارس 2008 . رواﺑﻂ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎر. ي در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻪ ﻳـﻚ ﮔﺰﻳﻨـﻪ . در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـ. ﻪ. اﺳﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ... 5. ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ و ﻣﻮﻓﻘﻴ. ﺖ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري .. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮون.

وري ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺎري ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮون

22 ا کتبر 2011 . وري ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد . ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري. ﺑﺎ. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻛﺎدﻣﻴﻜﻲ. و. ﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ... اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ دو وﻳﮋﮔﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه.

Page 1 ارزیابی اثربخشی مالی برون سپاری فعالیت های ناجا مطالعه .

تصميم برون سپاری یا تأمین داخلی یک فعالیت، یکی از پیچیده ترین تصمیمات سازمانی به .. عنوان ارزیابی میزان اثربخشی استراتژی برون سپاری در شرکت مخابرات (مطالعه موردی .. زیاد متوسط - كم - خیلی کم) مورد بررسی و سنجش قرار داده است.| . که نقش محوریت فرایند برون سپاری بر چهار عامل ذکر شده در این تحقیق مهم و اساسی.

مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان - مدیریت سلامت

اﯾﻦ ﯾﮏ. ﻣﻨﻄﻖ. ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬ. ﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ. ﭘﺲ از اﺟﺮ. ا،. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. 4[. ] ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﺆﺛﺮ. ﻣﯽ . و]. وﺳﺖ ﺑﺮوك و ﻫﻤﮑـﺎران. ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺳﯿﺴـﺘﻢ .. ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار داده. اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ. ﻧﺸـﺎن. ﻣــﯽ. دﻫــﺪ. ،. ﺑــﺮون. ﺳــﭙﺎري ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎي ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﻃﻼﻋــﺎت در. ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن.

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮوﻧﺴ - دفتر توسعه مديريت .

رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن . ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ. اراﺋﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش داراﯾﯽ. ﻫﺎ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ. ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ . در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از روﯾﮑﺮد ﺑﺮون ... ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت آب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﺮم . ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)،.

برون سپاری خدمات مالی

۱۹. ۹. ‐. ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ. ۲۲. ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﻟﻒ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻭﻥ. ﺳﭙﺎﺭﻱ. ۳۱. ﻣﺎﺧﺬ. : ۳۶ ... ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﻥ. ﺳﭙﺎﺭﻱ ﻣﻲ. ﮐﻨﻨﺪ،. ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ ﻭ. ﺩﻭ. ﺍﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﻲ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ. ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨـﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﮑﻴـﮏ ﺍﺯ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ.

ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﻳﺴﻚ ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎ - پژوهش و توسعه فناوری

5 جولای 2011 . ﺑـﺮون ﺷـﺮﻛﺘﻲ و ﺑـﺮون ﻣـﺮزي. -. درون ﺷـﺮﻛﺘﻲ اﻧﺠـﺎم . ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت رﻳﺴﻚ. ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ. از اﻧﻮاع ﺑﺮوﻧﺴـﭙﺎري در ﺷـﺮﻛﺖ .. ارزﻳﺎﺑﻲ. رﻳﺴﻚ، ﺗﻌﻴﻴﻦ. اﻗﺪاﻣﺎت. ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ. وﻛﻨﺘـﺮل. رﻳﺴـﻚ،. ردﻳـﺎﺑﻲ. رﻳﺴـﻚ،. ﺗﻌﻴﻴﻦ. رﻳﺴﻚ. ﺑﺮاﺳﺎس ... ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ﻛــــﻪ داﻧــــﺶ ﻣﺤﻠــــﻲ ﻳــــﺎ داﻧــــﺶ ﺿــــﻤﻨﻲ، ﻧﻘــــﺶ ﻛﻠﻴــــﺪي درآﻧﻬــــﺎ دارﻧــــﺪ .. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ. 728.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و

در ســازمان مــورد مطالعــه BSC شــاخص ها و ابعــاد چهارگانــه مــدل. کــدام اســت؟ . مطابـق بـا نظـر زانـگ و تـن )2۰12) ارزیابـي عملکـرد یـک فرآینـد. بازنگــري . نقش ارزیابي کننده. قضاوت و ... در اولویــت اول و شــاخص حجــم پروژه هــاي برون ســپاري در داخــل.

Pre:توسط محصولات از بو دادن دانه های آنتیموان
Next:کارت سنگ شکن فکی بازدید کنندگان 400t j