11 Dec
مجله برای مطالعه بر روی بتن دوام عملکرد بال�%

ارسال شده توسط مدیر

مجله برای مطالعه بر روی بتن دوام عملکرد بال�%,ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن. ☆ . رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺎرآﻣﺪي. ﺑﺘﻦ. ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ. ﺳﻴﻠﻴﺲ. و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. آن ﺑﺎ. ﺑﺘﻦ ﻣﺘﻌﺎرف . ﺳﻴﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ دوام دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از. ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ. ﻫﺎي ﻣﺒﺤﺚ. « ﺑﺘﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﭘﺎﻳﺪار. » ﺗﻠﻘﻲ .. Blended with Nano Silica and Silica Fume", Dyna Magazine, 63, pp.37-48, (2010). 7- Karn.مجله برای مطالعه بر روی بتن دوام عملکرد بال�%,بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخﺎﺑﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوام ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان و ذوب ﻳﺦ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن ، درﺻﺪ ﻣﻴ. ﻜﺮو . ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ﭘﻮدر ﺧﺎك ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.بررسی و مقایسه آزمون های ارزیابی پارامترهای دوام بتن درحاشیه خلیج فار19 مارس 2014 . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺘﻦ. ﺟﺬب آب ﺑﺘﻦ. ﻧﻔﻮذ آب در ﺑﺘﻦ. ﻧﻔﻮذ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ. ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. Investigation and ... در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آزﻣﻮن. ﻫﺎي دوام ﺑﺘﻦ ﺑﺮ روي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن و دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮزوﻻن اﻧﺠﺎم و. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ. و ﺑﺮرﺳﯽ ... ارزﯾﺎﺑﯿﻨﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻣﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺑﺎﻻي ... Durable Concrete, Gulf Construction Magazine,.

نقل قول

نظرات درمجله برای مطالعه بر روی بتن دوام عملکرد بال�%

مقاله بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و .

سرفصل ارائه مقاله: افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی . برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید. . درصد دوده سیلیسی و ترکیب 10 درصد زئولیت و 10 درصد خاکستر بادی عملکرد بسیار . زئولیت، آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان، دوام، .. راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات.

ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ دوام ﺑﺘﻦ - مهندسی عمران مدرس

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. « ﻋﻤـﺮان ﻣــﺪرس. » دوره. دوازدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1391. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ. 45. 0/. و ﻋﯿـﺎر. (kg/m3(. 400. در . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺰﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺘﻦ. -. در اﺛـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ. دﻣﺎ. -. ﺑﺎ دو. ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﺑـﺰرگ.

مقایسه عملکرد روش RCMT برای ارزیابی سریع مقاومت بتن در برابر .

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. « ﻋﻤـﺮان ﻣــﺪرس. » دوره. دوازدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1391 . ﻫﺎي ﮐﺎراﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دوام ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ . در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ روش ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮ ﺷﺎﻣﻞ روش ﺗﺴـﺮﯾﻊ . و ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺣﺎوي دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﮑﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ در. ﺳﻦ. 90. روزه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده .اﻧﺪ .. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟـﺪول. 2.

بررسی تأثیر نانوسیلیس بر نفوذپذیری بتن خودتراکم در محیط .

نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد که نانوسیلیس می‌تواند خواص مکانیکی و دوام بتن را بهبود ببخشد [7]. در مطالعه دیگر آزمایشگاهی، عملکرد دوام بتن با نانوسیلیس توسط.

بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های .

بتن با دوام بتنی است که قابلیت خدمت رسانی خود را در طول عمر پروژه و در شرایط مختلف حفظ کند. بر اساس منابع موجود، برخی از پوشش های بتنی که در روزهای اولیه اجرا.

مجله برای مطالعه بر روی بتن دوام عملکرد بال�%,

ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن. ☆ . رﺳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺎرآﻣﺪي. ﺑﺘﻦ. ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ. ﺳﻴﻠﻴﺲ. و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. آن ﺑﺎ. ﺑﺘﻦ ﻣﺘﻌﺎرف . ﺳﻴﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ دوام دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از. ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ. ﻫﺎي ﻣﺒﺤﺚ. « ﺑﺘﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﭘﺎﻳﺪار. » ﺗﻠﻘﻲ .. Blended with Nano Silica and Silica Fume", Dyna Magazine, 63, pp.37-48, (2010). 7- Karn.

بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ

ﺎﺑﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوام ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان و ذوب ﻳﺦ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن ، درﺻﺪ ﻣﻴ. ﻜﺮو . ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ﭘﻮدر ﺧﺎك ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

مقاله بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و .

سرفصل ارائه مقاله: افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی . برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید. . درصد دوده سیلیسی و ترکیب 10 درصد زئولیت و 10 درصد خاکستر بادی عملکرد بسیار . زئولیت، آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان، دوام، .. راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات.

ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ دوام ﺑﺘﻦ - مهندسی عمران مدرس

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. « ﻋﻤـﺮان ﻣــﺪرس. » دوره. دوازدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1391. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ. 45. 0/. و ﻋﯿـﺎر. (kg/m3(. 400. در . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺰﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺘﻦ. -. در اﺛـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ. دﻣﺎ. -. ﺑﺎ دو. ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﺑـﺰرگ.

مقایسه عملکرد روش RCMT برای ارزیابی سریع مقاومت بتن در برابر .

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. « ﻋﻤـﺮان ﻣــﺪرس. » دوره. دوازدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1391 . ﻫﺎي ﮐﺎراﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دوام ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ . در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ روش ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮ ﺷﺎﻣﻞ روش ﺗﺴـﺮﯾﻊ . و ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺣﺎوي دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﮑﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ در. ﺳﻦ. 90. روزه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده .اﻧﺪ .. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟـﺪول. 2.

بررسی تأثیر نانوسیلیس بر نفوذپذیری بتن خودتراکم در محیط .

نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد که نانوسیلیس می‌تواند خواص مکانیکی و دوام بتن را بهبود ببخشد [7]. در مطالعه دیگر آزمایشگاهی، عملکرد دوام بتن با نانوسیلیس توسط.

بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های .

بتن با دوام بتنی است که قابلیت خدمت رسانی خود را در طول عمر پروژه و در شرایط مختلف حفظ کند. بر اساس منابع موجود، برخی از پوشش های بتنی که در روزهای اولیه اجرا.

مقالات رایگان هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران- تهران

. علوم بهزیستی و توانبخشی · علوم ژنتیک · فیزیولوژی · مامایی · مجلات پزشکی · مهندسی پزشکی . مطالعه تغییر کیفیت مصالح بتن بر خواص مقاومت بتن پر مقاومت، با رودیکرد سند چشم . اثر اسید فولیک بر روی خواص مکانیکی بتن و ارزیابی عملکرد بتن حاوی الیاف . ارزیابی خواص مکانیکی و دوام کفپوش های بتنی پیش ساخته.

بررسی برخی اثرات استفاده از متاکائولین بعنوان پوزوالن در بتن

1 مارس 2016 . استفاده. از. متاکائولین. در. تولید. بتن. های. با. دوام. باو. عملکرد. باال. روز. به . است. ] 2،4. [ . در. مطالعه حاضر. برخی از خواص. مکانیکی. و. پایایی. بتن. های. ح .. با. استفاده. از. متاکائولین. ،. مجله. تحقیقات. بتن. ، شماره دو، زمستان.

ویژگی¬های بتن فوق¬توانمند و رفتار . - نشریه مهندسی سازه و ساخت

4 آگوست 2016 . ی و بتن. با عملكرد باال. مدت. زمان. یز . محققان را وادار به جستجو و تحقیق برای ساخت بتن. مقاوم. تر. و با. دوام. تر. نموده اس. ت. . ی بتن. فوق توانمند. در کشش. اعضای بتن مسلح. بررس. ی. شده. است. با بررسی رفتار نمونه. ها پس از مرحله ... مطالعه. و بررسی باشد . شکل. 4. : جزئیات و مشخصات نمونه. های. بتنی. مورد. آزمایش.

باسمه تعالي - سازمان بنادر و دریانوردی

ﮔﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪري و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه. ﻫﺎي داﻧﺸﯽ در. راﺑﻄﻪ. ي ﺑﺎ اﯾﻦ. ﮔﺴﺘﺮه. ي وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ، .. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوام ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ.

اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه .

استفاده از بخار آب درساخت قطعات پیش ساخته بتنی با توجه به مزیت های نسبی کاهش زمان . با توجه به این رویکرد مطالعه، پیمایش و بررسی دوام این گونه قطعات از اهمیت ویژه . عمل آوری با بخار در فشار اتمسفر، دوام، نرخ جذب مویینه، مقاومت ویژه الکتریکی، . مهاجرت: جابجایی یون ها در الکترولیت ها به علت عملکرد یک میدان الکتریکی به.

فوالدي در سقف مركب بر اساس مطالعات عددي ي طراحي . - مدل سازی در مهندسی

مجله مدل سازی در مهندسی. سال سیزدهم، . مقاله با مطالعات عددی مورد بررسی قرار گرفته است، دیده شده در مقاومت . از این رو مطالعه بر روی ورق فولادی با . و بتن سخت شده عملکرد یک دال یک طرفه را بین دو ... عوامل سرویس و نگهداری، دوام و پایداری را تأمین.

حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی > بخش های تحقیقاتی > فناوری بتن

بیشتر این تلاش‌ها برای افزایش عمر مفید سازه‌ها و توجه ویژه به دوام بتن با استفاده از . با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که طی چند دهه اخیر در فناوری بتن، مصالح و روش‌های.

آرﻣﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻄﺎ - پژوهشگاه بین المللی .

ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ا. ز ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺎزه. اي. ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯿ. ﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن . ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﯾﮏ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ. ﻧُـﻪ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ .. ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺤـﻮر. 4. ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و. دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ . ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮه. اي ﻣﻤﮑﻦ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار.

Pre:سنگ شکن فکی 1980
Next:ماشین آلات معدن spm